1. Poniższy Regulamin dotyczy zabawy na terenie pola Paintballowego.
 2. Black Ops Forces jest pod dowództwem firmy Ogród Śląski Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem: ul. Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec.
 3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad Regulaminu i przyjmują do wiadomości, że jego nieprzestrzeganie może spowodować usunięcie z gry bez możliwości zwrotu opłaty za grę.
 4. Z usług paintballowych korzystać mogą osoby od 7 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Z usług paintballowych korzystać mogą tylko osoby nie będące pod wpływem środków odurzających.
 6. Dzieci przystępujące do gry mają obowiązek przynieść ze sobą podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie, które dostępne jest w załączniku niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku osób pełnoletnich każdy gracz, przed grą podpisuje oświadczenie dostępne na miejscu oraz zapoznaje się z instrukcją obsługi sprzętu paintballowego. Tylko osoba która wykupiła określony pakiet oraz podpisała oświadczenie ma możliwość udziału w grze.
 8. Organizator jest świadomy ilości osób przyjeżdżającej na imprezę (minimalna liczba uczestników to 8 osób).
 9. Klient organizujący imprezę zgadza się na pokrycie kosztów w przypadku nie wykorzystania zadeklarowanych wcześniej kompletów (pełna kwota 35 zł za każdy nie wykorzystany komplet tj. maska, mundur, marker i 75 kulek).
 10. Kulki z niegrających markerów mogą być wykorzystane przez inne osoby.
 11. Przed rozpoczęciem zabawy osoby biorące udział w rozgrywkach są zobowiązane przejść przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa prowadzone przez organizatora.
 12. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji organizatora.
 13. Gra paintballowa rozgrywa się na oznaczonym terenie i nie wolno przemieszczać się poza nim.
 14. Gracze używają markerów oraz kulek należących do Bo-Forces.
 15. Uszkodzenie sprzętu z własnej winy, wynikające z niewłaściwego użytkowania (rzucanie, uderzanie o przedmioty) może skutkować obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy.
 16. Wszyscy przebywający w strefie walki zobowiązani są do używania masek ochronnych, które zakładają na twarz przed wyjściem ze strefy bezpiecznej. Brak założonej maski skutkuje natychmiastowym usunięciem ze pola paintballowego bez możliwości powrotu, aż do końca rozgrywek. Jeżeli gracz zauważy osobę bez maski, ma obowiązek natychmiastowego przerwania zabawy oraz poinformowania organizatora.
 17. Każdy marker znajdujący się w strefie bezpiecznej musi pozostać zablokowany i dodatkowo zabezpieczony żółtą wkładką do lufy.
 18. Gracze rozpoczynają zabawę w wyznaczonej strefie na wyraźny znak obsługi i natychmiast przerywają gre na żądanie obsługi.
 19. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości mniejszej niż 3 metry.
 20. Zabrania się strzelania do obsługi, osób postronnych czy zwierząt.
 21. Zabrania się kontaktu fizycznego (np. walki wręcz) pomiędzy grającymi.
 22. Zabrania się wspinania na przeszkody do tego nie przystosowane.
 23. Zabrania się zbierania rozsypanych kulek w celu ich powtórnego użycia.
 24. Gracz wyeliminowany z gry zobligowany jest do podniesienia ręki, trzymając marker lufą do dołu, następnie udać się do punktu bezpiecznego, nie zdejmując przy tym żadnej części sprzętu otrzymanego przed grą. Do trafionego gracza zabrania się strzelać.
 25. Eliminacja gracza z gry następuje w wyniku:
  • trafienia kulką,
  • dobrowolnej rezygnacji,
  • brak/ koniec amunicji,
  • nieprzestrzegania regulaminu.
 26. Uczestnik gry oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas pobytu w Bo-Forces, wyłącznie do celów promocyjnych, bez możliwości dalszej odsprzedaży.
 27. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Skontaktuj się z nami

Masz jakiekolwiek pytania? A może chcesz zorganizować świetną zabawę? Pisz do nas, my znamy się na rzeczy!

Not readable? Change text. captcha txt